Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), czyniąc zadość obowiązkowi przewidzianemu w art. 13 RODO, przedstawiam poniżej następujące informacje.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawnicza Michał Łukasiewicz z siedzibą w Zielonej Górze.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

a)       pod adresem e-mail: sekretariat@ekancelaria.pl;

b)      telefonicznie: 68 453 71 11, 534744111;

c)       w siedzibie Kancelarii pod adresem: 65-069 Zielona Góra, Plac Słowiański 22.

ZAKRES, CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe poniżej wymienione przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne, tj.:

a)       w celu zawarcia i wykonania umowy obsługi prawnej przetwarzamy następujące dane osobowe:

-     imię i nazwisko/ firma;

-     adres zamieszkania/ siedziba,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b)      w celach kontaktowych związanych z realizacją umowy obsługi prawnej przetwarzamy następujące dane osobowe:

-     numer telefonu;

-     adres e-mail,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

c)       w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych przetwarzamy następujące dane osobowe:

-     numer NIP;

-     numer PESEL;

-     imię i nazwisko/ firma;

-     adres zamieszkania/ siedziba,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

d)      dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

-     numer NIP;

-     numer PESEL;

-     imię i nazwisko/ firma;

-     adres zamieszkania/ siedziba,

-     wizerunek zarejestrowany przez monitoring,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, monitorowanie Kancelarii oraz rejestrowanie wejść i wyjść z Kancelarii, ustalanie konfliktów interesów, w celach archiwalnych i dowodowych.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

a)          współpracujący z Kancelarią adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych;

b)         podmioty świadczące usługi: informatyczne; płatnicze; księgowo- finansowe; audytorskie i kontrolne; windykacyjne; marketingowe; kurierskie; ubezpieczeniowe; drukarskie.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

a)         przez czas trwania umowy – w zakresie danych zbieranych w celu zawarcia i wykonania umowy;

b)        do momentu przedawnienia roszczeń – w zakresie danych zbieranych dla prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;

c)         do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa – w zakresie danych zbieranych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Przysługują Państwu następujące prawa:

a)     prawo dostępu do danych osobowych; żądania ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia;

b)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

c)     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

d)    prawo do cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych;

e)     prawo do przenoszenia danych osobowych,

Celem skorzystania z powyższych prawa należy skontaktować się z Administratorem.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Podanie danych osobowych we wszystkich celach, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Kancelarią.

Państwa dane nie są profilowane, a decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.