Prawo spółek

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę spółek oraz ich organów w zakresie prawa korporacyjnego. Doradzamy wybór optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Przygotowujemy projekty aktów założycielskich. Reprezentujemy Klientów przed sądami i właściwymi organami w procesie rejestracji spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zajmujemy się sporządzeniem aktów wewnętrznych spółki (np. regulaminy). Oferujemy również bieżącą obsługę funkcjonowania spółki i jej organów, w szczególności w zakresie opiniowania i przygotowywania zmian do umowy spółki oraz rozwiązywania problemów prawnych pojawiających się w toku działalności spółki. Pomagamy również potencjalnym inwestorom przy negocjacjach dotyczących zawierania umów zbycia udziałów lub ogółu praw i obowiązków wspólników w spółkach handlowych, zapewniając kompleksowe doradztwo obejmujące ustalenie najkorzystniejszych warunków transakcji z uwzględnieniem skutków podatkowych zbycia udziałów.

Przeprowadzamy ponadto procesy łączenia, podziałów i przekształceń spółek oraz przymusowego wykupu akcji czy też ich umarzania. Mamy również bogate doświadczenie w przeprowadzaniu procesu likwidacji spółek.

Odszkodowania

Zajmujemy się profesjonalną reprezentacją osób poszkodowanych w sprawach o zadośćuczynienie oraz odszkodowanie zarówno, od towarzystw ubezpieczeniowych, jak i innych podmiotów odpowiedzialnych z tytułu wyrządzonych szkód. Zakres usługi obejmuje prowadzenie spraw odszkodowawczych na każdym etapie postępowania, od podjęcia próby polubownego załatwienia sporu, przez etap sądowy, po postępowanie egzekucyjne. Pomagamy zgromadzić niezbędną dokumentację i uzyskać konieczne opinie. Zgłaszamy szkodę i przeprowadzamy negocjacje z ubezpieczycielem lub sprawcą szkody w celu wypłaty odszkodowania. Nadzorujemy w imieniu naszego Klienta cały proces ustalania i wypłaty świadczeń przez ubezpieczycieli.

Prawo pracy

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradcze w reprezentowaniu pracowników wobec pracodawców, a także w prowadzeniu spraw z ramienia pracodawcy. Zakres usług obejmuje opracowywanie dokumentacji pracowniczej, w szczególności umów o pracę oraz innych umów związanych ze stosunkiem pracy, tworzenie i opiniowanie regulaminów oraz innych aktów wewnętrznych. Bierzemy czynny udział w rozwiązywaniu sporów pracowniczych zarówno na etapie przedsądowym, jak i przed sądami wszystkich instancji.

Sprawy spadkowe

Możemy poszczycić się bogatym doświadczeniem w prowadzeniu postępowań spadkowych. Z uwagi na specyfikę spraw spadkowych oraz emocje związane z kwestią dziedziczenia staramy się podejść do każdej sprawy obiektywnie, wnikliwie ją rozpatrując, mając na uwadze interes naszego Klienta. Doradzamy, jak zabezpieczyć interesy majątkowe na wypadek śmierci. Pomagamy pozyskać dokumentację niezbędną do przeprowadzenia spadkowego. Sporządzamy wnioski w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, a także działu spadku. Prowadzimy również sprawy zmierzające do wyegzekwowania należnego zachowku.

Prawa autorskie i pokrewne

Kancelaria zapewnia pomoc w ochronie dóbr niematerialnych naszych Klientów. Doradzamy w kwestiach związanych z prawem autorskim i prawami pokrewnymi, współpracujemy m.in. z artystami, organizatorami imprez kulturalnych oraz instytucjami kultury. Zakres usługi obejmuje doradztwo w zakresie zgodności działań z przepisami regulującymi prawa autorskie oraz prawa pokrewne. Ponadto sporządzamy i opiniujemy umowy w kontekście przepisów chroniących prawa autorskie i prawa pokrewne.

Prawo cywilne

Prawo cywilne to dziedzina prawa, która reguluje każdy przejaw aktywności człowieka. Kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach dotyczących prawa własności, w szczególności zajmujemy się przeprowadzaniem procesów windykacyjnych i negatoryjnych zamierzających do ochrony własności. Reprezentujemy Klientów w sprawach w przedmiocie zniesienia współwłasności.

Na pomoc Kancelarii mogą również liczyć osoby, które poszukują pomocy w sprawach dotyczących sporządzania i opiniowania umów cywilnoprawnych, w szczególności umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, zlecenia, o świadczenie usług, pożyczki i innych.

Kancelaria świadczy pomoc prawną także w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z czynów niedozwolonych, a także z tytułu nienależytego wykonania zobowiązań.

Prawo obrotu nieruchomościami

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw developerskich. Przeprowadziliśmy liczne transakcje związane z nabywaniem i zagospodarowaniem nieruchomości handlowych, przemysłowych i mieszkalnych. Udzielamy naszym Klientom kompleksowej pomocy we wszystkich aspektach prawnych obrotu nieruchomościami, w tym w szczególności w zakresie analizy stanu prawnego nieruchomości. Sporządzamy i opiniujemy umowy sprzedaży nieruchomości, a także umowy najmu i dzierżawy nieruchomości. Oferujemy także pomoc przy uzyskaniu rozmaitych zezwoleń organów administracji państwowej koniecznych dla realizacji inwestycji. Pomagamy w zakresie ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości.